Jesteś tutaj: Strona główna » Historia

Historia

 

Początki szkoły rolniczej w Ostródzie sięgają 1 września 1965 r., kiedy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie utworzyło przy ul. Olsztyńskiej 2-letnią Szkołę Przysposobienia Rolniczego. Szkoła została zlokalizowana w budynku, w którym wcześniej mieścił się internat Liceum Pedagogicznego. Pierwszym kierownikiem szkoły został Witold Rutkiewicz. Cztery lata później na bazie dotychczasowej szkoły utworzono 1 oddział 2-letniej Zasadniczej Szkoły Rolniczej o specjalności rolnictwo. W 1971 r. szkoła została przeniesiona na ul. Seweryna Pieniężnego. W szkole funkcjonowały cztery oddziały klas pierwszych o następujących specjalnościach: rolnictwo (2 oddziały), ogrodnictwo (1  oddział) i produkcja zwierząt (1  oddział) oraz dwa oddziały klas drugich o specjalności rolnictwo.

1  września 1975 r. przy Zasadniczej Szkole Rolniczej utworzono 3-letnie Technikum Rolnicze dla Pracujących. Dwa lata później powołano Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Ostródzie. W skład Zespołu weszły następujące szkoły: 2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza (6 oddziałów), 3-letnie Technikum Rolnicze dla Pracujących (4 oddziały) oraz 4-letnie Liceum Rolnicze (1 oddział). Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych został Bogdan Spittal. W 1978 r. placówkę przeniesiono do budynku szkolnego przy ul. Stefana Czarnieckiego 69. Dyrektorem szkoły był wówczas Edward Urbański. Obowiązki zastępcy pełnili najpierw Ignacy Szulc, następnie Eugeniusz Pliszka.

W 1982 r. uruchomiono pierwszą klasę 5-letniego Technikum Rolniczego o specjalności produkcja roślinna i produkcja zwierzęca, a w 1984 r. 4-letnie Liceum Ekonomiczne o specjalności ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych. Dyrektorem szkoły od 1983 roku był Jan Wasilewski. Jego zastępcami byli kolejno Piotr Reichel, Sławomir Saternus, Andrzej Matusiak. Funkcje kierownika szkolenia praktycznego pełnił Czesław Najmowicz, po nim Gustaw Marek Brzezin.
W 1986 roku Zespołowi Szkół Rolniczych nadano imię Wincentego Witosa i ufundowano sztandar szkoły. W kolejnych latach w Zespole Szkół Rolniczych utworzono pierwszą klasę Zasadniczej Szkoły Rolniczej o specjalności rolnik-mechanizator (1989), klasę Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik – operator pojazdów  i maszyn rolniczych (1994), Technikum Technologii Żywności (1995). Przez cały czas modernizowano bazę dydaktyczną, m.in. tworząc warsztaty w 1996 roku.

W 1998 roku ze stanowiska dyrektora zrezygnował dr inż. Jan Wasilewski ze względu na powołanie na stanowisko Burmistrza Miasta Ostróda, natomiast Gustaw Marek Brzezin został Wójtem Gminy Ostróda i przestał pełnić funkcję Kierownika Szkolenia Praktycznego. W wyniku tych zmian należało wybrać nowe władze szkoły. Dyrektorem został Andrzej Matusiak, zastępcą Maciej Ulanowski, a kierownikiem szkolenia praktycznego Henryk Rybacki.

Od 1999 r. do dzisiaj organem prowadzącym Zespół Szkół Rolniczych jest Rada Powiatu Starostwa Ostródzkiego.

W kolejnych latach istnienia szkoły tworzono nowe kierunki kształcenia zawodowego – powiązane w różnym stopniu z rolnictwem. Wynikało to z rozpoznania rynku i jego zapotrzebowania na pracowników różnych zawodów. I tak ofertę Technikum poszerzono o Technikum Agrobiznesu (2002), Liceum Profilowane – zarządzanie informacją, Liceum Profilowane – ekonomiczno- administracyjne (2002). Kolejne lata przyniosły dalszy rozwój szkoły. Uczniowie mieli możliwość zdobycia zawodu technika żywienia i gospodarstwa domowego, technika organizacji usług gastronomicznych (2006), technika hotelarstwa, technika informatyka (2007), technika pojazdów samochodowych (2009), technika  energetyka  i technika ogrodnika (2011),  technika żywienia i usług gastronomicznych (2012), technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technika mechanizacji rolnictwa, technika mechatronika, technika geodety (2013). Zmieniała się także Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W 2002 roku pojawiła się szansa kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, w 2006 roku – kucharz małej gastronomii, w 2007 roku elektromechanik i rzeźnik wędliniarz, w 2011 roku – ogrodnik. Trzy ostatnie lata wiążą się z poszerzeniem oferty o zawody: monter mechatronik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, wędliniarz oraz mechanik motocyklowy.

Obok szkoły dziennej istniała w Zespole Szkół Rolniczych możliwość uczenia się w systemie zaocznym. Tak było w latach 1975 – 1998. Potem była krótka przerwa. Wznowiono działalność szkół zaocznych w 2005 roku, otwierając Technikum Uzupełniające na podbudowie ZSZ oraz Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Zmiany w oświacie spowodowały, że obecnie nauka w systemie zaocznym odbywa się na kursach kwalifikacyjnych.

Potężny rozwój szkoły był możliwy dzięki pracy kadry kierowniczej, systematycznie rozrastającej się rady pedagogicznej oraz pracownikom administracji i obsługi. Przez cały czas funkcje dyrektora pełni pan Andrzej Matusiak. Zmieniali się zastępcy i kierownicy.

W 2004 roku odszedł Henryk Rybacki, objął stanowisko dyrektora Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petofi, a jego miejsce zajął Marek Dudka, a po nim stanowisko kierownika szkolenia praktycznego w 2006 roku zajęła  Sylwia Bartnicka. Obowiązki wicedyrektora M. Ulanowski pełnił do 2007 roku, następnie przejął je Paweł Muszyński. Wspomagał ich Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców Alfred Bednarski.

Następne zmiany w kadrze kierowniczej wiązały się z tym, że Pani Sylwia Bartnicka została powołana na stanowisko drugiego wicedyrektora szkoły. Kierownikiem szkolenia praktycznego została wówczas Pani Marzena Światła – Zakrzewska.

Rok 2021 przyniósł zmianę. W październiku tego roku zginął wieloletni dyrektor placówki Pan Andrzej Matusiak. Jego obowiązki pełnił do konkursu dotychczasowy wicedyrektor Pan Paweł Muszyński. To właśnie on stanął też do konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i w 2022 roku został wybrany dyrektorem szkoły. Od 09.2022 zespół kierowniczy wsparła Mirosława Wiśniewska, powołana na stanowisko wicedyrektora szkoły.

W związku z tym, że szkoła stale się zmienia, zmienia się również ilość uczniów, ilość kierunków kształcenia (10 kierunków technikum i 5 kierunków w szkole branżowej), ilość zatrudnionych nauczycieli. Obecnie w szkole uczy się 778 uczniów szkoły dziennej i 52 słuchaczy KKZ, pracuje przeszło 90 osób, w tym 77 nauczycieli. Ulega ciągłym zmianom infrastruktura (4 budynki), baza dydaktyczna – ciągle modernizowana, unowocześniana, dostosowywana do potrzeb uczniów, procesu dydaktycznego.

 

Struktura

W skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie wchodzą następujące szkoły:

  • Technikum nr 3
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3
  • Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

 

Udostępnij

Shares

© 2021 - Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję