Jesteś tutaj: Strona główna » RODO

RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka – druk do pobrania

 

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie

 

Na podstawie art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016 r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych zwanego „RODO”, informujemy że:

 

1) Administratorem  danych  osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda.

 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) kontakt:  sekretariat@rolnik.edu.pl

 

3) Administrator  przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz w przypadku, gdy została udzielona zgoda: na podstawie tejże udzielonej zgody.

 

4) Pana / Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa a w stosownych przypadkach także: w celach określonych poprzez wiążące Panią / Pana z administratorem umowy, jak również w oparciu o zapisy udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku wizyty osobistej w szkole dane przetwarzane są również  w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie zarządzanym przez administratora-  poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa stosowany jest także systemu kontroli dostępu w systemach informatycznych.

 

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, świadczące usługi na rzecz administratora, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych umocowane są do przetwarzania danych osobowych.

 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, zaś dane przetwarzane przez monitoring wizyjny o którym mowa w pkt. 4  przetwarzane będą przez okres 14 dni.

 

7) Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  2. żądania sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. przenoszenia danych,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jeżeli zgoda była podstawą przetwarzania.

 

8) Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres: Zespół Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda  lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@rolnik.edu.pl

 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, www.uodo.gov.pl

 

10) W zależności od sfery, w której przetwarzane są Pani / Pana dane osobowe, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie umowy, jak również zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy przetwarzania danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników administratora.

 

11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Udostępnij

0Shares

© 2021 - Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję