Historia

Początki szkoły rolniczej w Ostródzie sięgają 1 września 1965 r., kiedy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie utworzyło przy ul. Olsztyńskiej 2-letnią Szkołę Przysposobienia Rolniczego. Szkoła została zlokalizowana w budynku, w którym wcześniej mieścił się internat Liceum Pedagogicznego. Pierwszym kierownikiem szkoły został Witold Rutkiewicz. Cztery lata później na bazie dotychczasowej szkoły utworzono 1 oddział 2-letniej Zasadniczej Szkoły Rolniczej o specjalności rolnictwo. W 1971 r. szkoła została przeniesiona na ul. Seweryna Pieniężnego. W szkole funkcjonowały cztery oddziały klas pierwszych o następujących specjalnościach: rolnictwo (2 oddziały), ogrodnictwo (1  oddział) i produkcja zwierząt (1  oddział) oraz dwa oddziały klas drugich o specjalności rolnictwo.

1  września 1975 r. przy Zasadniczej Szkole Rolniczej utworzono 3-letnie Technikum Rolnicze dla Pracujących. Dwa lata później powołano Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Ostródzie. W skład Zespołu weszły następujące szkoły: 2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza (6 oddziałów), 3-letnie Technikum Rolnicze dla Pracujących (4 oddziały) oraz 4-letnie Liceum Rolnicze (1 oddział). Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych został Bogdan Spittal. W 1978 r. placówkę przeniesiono do budynku szkolnego przy ul. Stefana Czarnieckiego 69. Dyrektorem szkoły był wówczas Edward Urbański. Obowiązki zastępcy pełnili najpierw Ignacy Szulc, następnie Eugeniusz Pliszka.

W 1982 r. uruchomiono pierwszą klasę 5-letniego Technikum Rolniczego o specjalności produkcja roślinna i produkcja zwierzęca, a w 1984 r. 4-letnie Liceum Ekonomiczne o specjalności ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych. Dyrektorem szkoły od 1983 roku był Jan Wasilewski. Jego zastępcami byli kolejno Piotr Reichel, Sławomir Saternus, Andrzej Matusiak. Funkcje kierownika szkolenia praktycznego pełnił Czesław Najmowicz, po nim Gustaw Marek Brzezin.
W 1986 roku Zespołowi Szkół Rolniczych nadano imię Wincentego Witosa i ufundowano sztandar szkoły. W kolejnych latach w Zespole Szkół Rolniczych utworzono pierwszą klasę Zasadniczej Szkoły Rolniczej o specjalności rolnik-mechanizator (1989), klasę Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik – operator pojazdów  i maszyn rolniczych (1994), Technikum Technologii Żywności (1995). Przez cały czas modernizowano bazę dydaktyczną, m.in. tworząc warsztaty w 1996 roku.

W 1998 roku ze stanowiska dyrektora zrezygnował dr inż. Jan Wasilewski ze względu na powołanie na stanowisko Burmistrza Miasta Ostróda, natomiast Gustaw Marek Brzezin został Wójtem Gminy Ostróda i przestał pełnić funkcję Kierownika Szkolenia Praktycznego. W wyniku tych zmian należało wybrać nowe władze szkoły. Dyrektorem został Andrzej Matusiak, zastępcą Maciej Ulanowski,
a kierownikiem szkolenia praktycznego Henryk Rybacki.
Od 1999 r. do dzisiaj organem prowadzącym Zespół Szkół Rolniczych jest Rada Powiatu Starostwa Ostródzkiego.
         W kolejnych latach istnienia szkoły tworzono nowe kierunki kształcenia zawodowego – powiązane w różnym stopniu
z rolnictwem. Wynikało to z rozpoznania rynku i jego zapotrzebowania na pracowników różnych zawodów. I tak ofertę Technikum poszerzono o Technikum Agrobiznesu (2002), Liceum Profilowane – zarządzanie informacją, Liceum Profilowane – ekonomiczno- administracyjne (2002). Kolejne lata przyniosły dalszy rozwój szkoły. Uczniowie mieli możliwość zdobycia zawodu technika żywienia i gospodarstwa domowego, technika organizacji usług gastronomicznych (2006), technika hotelarstwa, technika informatyka (2007), technika pojazdów samochodowych (2009), technika  energetyka  i technika ogrodnika (2011),  technika żywienia i usług gastronomicznych (2012), technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technika mechanizacji rolnictwa, technika mechatronika, technika geodety (2013).
Zmieniała się także Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W 2002 roku pojawiła się szansa kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, w 2006 roku – kucharz małej gastronomii, w 2007 roku elektromechanik i rzeźnik wędliniarz, w 2011 roku – ogrodnik. Trzy ostatnie lata wiążą się z poszerzeniem oferty o zawody: monter mechatronik, monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, wędliniarz o raz mechanik motocyklowy.
        Obok szkoły dziennej istniała w Zespole szkół Rolniczych możliwość uczenia się w systemie zaocznym. Tak było w latach 1975 – 1998. Potem była krótka przerwa. Wznowiono działalność szkół zaocznych w 2005 roku, otwierając Technikum Uzupełniające na podbudowie ZSZ oraz Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Zmiany w oświacie spowodowały, że obecnie nauka w systemie zaocznym odbywa się na kursach kwalifikacyjnych.

Potężny rozwój szkoły był możliwy dzięki pracy kadry kierowniczej, systematycznie rozrastającej się rady pedagogicznej oraz pracownikom administracji i obsługi. Przez cały czas funkcje dyrektora pełni pan Andrzej Matusiak. Zmieniali się zastępcy i kierownicy.
W 2004 roku odszedł Henryk Rybacki, objął stanowisko dyrektora Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petofi, a jego miejsce zajął Marek Dudka, a po nim stanowisko kierownika szkolenia praktycznego w 2006 roku zajęła  Sylwia Bartnicka. Obowiązki wicedyrektora
M. Ulanowski pełnił do 2007 roku, następnie przejął je Paweł Muszyński. Wspomaga ich Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców Alfred Bednarski.

Obecnie (06.2015r.) w szkole uczy się 760 uczniów, pracuje 100 osób, w tym 81 nauczycieli.

Struktura

W skład Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie wchodzą następujące szkoły:

  • Technikum nr 3
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
  • Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  • Kursy kwalifikacyjne

Kadra kierownicza

Andrzej Matusiak

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie

Paweł Muszyński

Wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie

Sylwia Bartnicka

Wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie

Alfred Bednarski

Kierownik Pracowni Ćwiczeń Praktycznych
i Ośrodka Szkolenia Kierowców

 

 

Janusz Rzepka

Specjalista ds. Kadrowo-Księgowych

Marzena Jobs

Główna Księgowa

Hanna Arciszewska

Sekretarz Szkoły

 

Plan lekcji e-dziennik Koła zainteresowań Kalendarz roku Oferta Film promocyjny

Copyright 2015 © Zespół Szkół Rolniczych
realizacja virtualmedia.pl
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.